Jaké jsou poplatky za stavební a další povolení

Poplatky jsou určeny podle charakteru

  • Správní poplatky – za vydání rozhodnutí a dalších úkonů úřadů (Zákon č. 634/2004 Sb. – o správních poplatcích). Základní poplatky jsou uvedeny níže.
  • Poplatky podle rozhodnutí samospráv (obce, kraje) – např. za zřízení věcného břemene služebnosti pro přístup na pozemek nebo uložení přípojek do pozemku ve vlastnictví samosprávy. Každá obec si je stanovuje sama. Např. město Liberec naleznete na https://1url.cz/JzcSC .
  • Úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti pro přístup na pozemek nebo uložení přípojek do pozemku ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby (např. souseda). Zde záleží na dohodě, za určitých okolností může být určeno soudem (krajní případ).
  • Za vydání stanovisek dotčených správců inženýrských sítí (o (ne)existenci jejich zařízení v stavbou dotčeného pozemku. Někteří poskytují informace zdarma. Za některá se platí v rozsahu cca 150 – 350 Kč.

 

Přehled nejběžnějších správních poplatků pro stavbu rodinného domu

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

   a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1 000 Kč
   b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 5 000 Kč
   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže – 500 Kč
   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními – 000 Kč
   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč
 
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – 1 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost – 10 000 Kč
Poznámky

1.Vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.


 

Položka 18 – Vydání stavebního povolení

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
   a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 5 000 Kč
   b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 10 000 Kč
   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními – 1 000 Kč
   e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení – 000 Kč
   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – 300 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení  – 000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona – 1 000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stav. záměrem neuvedeným v bodě 3 – 500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – 1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby – 1 000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby – 1 000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby – 1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby – 500 Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby – 500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby – 500 Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) – 500 Kč

Poznámky

1.Vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.


 

Položka 20 – provedení místního šetření (např. kácení dřevin)

Místní šetření nebo ohledání na místě
   a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu – 500 Kč

Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

 

Položka 36 – připojení pozemku na komunikaci, uložení sítí do komunikace

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti (uložení inženýrských sítí) – 1 000 Kč
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci (připojení pozemku) – 500 Kč
 
 
Pořád ještě víte, kolik stojí vaše nervy?
 
 

Potřebujete poradit – zeptejte se !

KONTAKTUJTE MĚ

Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci, která povede ke zjištění, v jakém směru a jak Vám mohu pomoci s Vaším projektem. Konzultace je zdarma.

Můžete mi zavolat, napsat e-mail nebo použít kontaktní formulář. Ozvu se Vám co nejdříve.

Ing. Tomáš Hampl
hampl@developservis.cz
+420 731 547 821